Raassina Sukuseura r.y:n säännöt

Liisa Hautamäki 4.11.2022

Raassina Sukuseura ry:n säännöt
PRH hyväksynyt 25.10.2022

Yhdistyksen nimi on Raassina Sukuseura r.y., jonka kotipaikka on Joensuun Kiihtelysvaara.
Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.

Sukuseura toteuttaa tarkoitustaan
– järjestämällä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaa edistäviä tilaisuuksia
– keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta
– auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita ja henkilöiden kuulumista sukuun ja saattamalla tulokset sukulaisten tietoon
– harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa
– pitämällä luetteloa ja arkistoa suvun jäsenistä
– myöntämällä apurahoja sukuseuran tarkoitusta tukevaan toimintaan
– tekemällä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä
– toimintansa tukemiseksi sukuseura voi vastaanottaa testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräystä ja arpajaisia
– sukuseuran tarkoitus ei ole voiton tai muun taloudellisen hyödyn tavoitteleminen seuran toimintaan osallistujille
– seura ei harjoita elinkeinotoimintaa

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18-vuotta täyttänyt henkilö henkilö,
joka
– on isän tai äidin puolelta Kiteellä 1600- luvun lopulla asuneen Knut Grassneckín jälkeläinen tai sukulainen joko alenevassa polvessa tai tämän esivanhempien kautta, tai
– jonka sukunimi on muuntunut Grassneck-Raassina nimi ketjusta
– on edellä mainittujen henkilöiden aviopuoliso, ottolapsi, huoltaja, näiden lähisukulainen tai omainen.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea sukuseuran toimintaa ja yleisiä sukututkimuksen tavoitteita.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.
Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen voidaan erottaa seurasta mikäli
– ilmenee pitäviä todisteita, jotka osoittavat, että hänen seuraan ottamisperusteensa eivät ole olleet oikeat
– jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen kahden vuoden ajalta
– toiminnallaan vahingoittaa seuran tai suvun mainetta
Erottamisesta päättää seuran hallitus.
Sukuseuran jäsenluetteloa hoitaa jäsenrekisterinhoitaja ja seuran hallitus valvoo jäsenluettelotietoja.
5§
Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet päättää seuran vuosikokous. Hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta sairauden, asevelvollisuuden, työkyvyttömyyden tai muun sellaisen syyn vuoksi.

Seuran nuorisojäsen on alle 18-vuotias henkilö, joka on vapaa jäsenmaksusta. Seuran ainaisjäsen on henkilö, joka suorittaa jäsenmaksunsa kymmenkertaisena yhdellä kertaa.

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on edistänyt seuran toimintaa tai ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsen- ja liittymismaksusta.

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4-8) jäsentä, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee seuran jäsenistä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri yksin ja muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä seuran nimen kirjoittamiseen myös toimihenkilön yksin.
10§
Tilikausi on kalenterivuosi. Tilivuoden tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle kolmen (3) kuukauden kuluessa tilivuoden
päättymisestä. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausunto tilien ja hallinnon tarkastuksesta hallitukselle viimeistään yhtä viikkoa ennen huhtikuun loppua.
11§
Seuran kokoukset kutsuu koolle seuran hallitus.Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille joko postitse tai/ja sähköpostitse neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Seuran kokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä viimeistään elokuun 15. päivään mennessä.
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden avulla hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa vaatimuksen
esittämisestä.
Seuran kokouksessa on jokaisella täysi-ikäisellä jäsenmaksun suorittaneella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo – ja puheoikeus. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
12§
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
10 Käsitellään sukuseuran jäseneksi liittymisasiat
11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12 Keskustellaan muista jäsenten esittämistä asioista
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
13§
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.
Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.
Seura voidaan purkaa, jos vähintään sama äänten (2/3) enemmistö kannattaa sitä kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajoin pidetyssä perättäisessä sukukokouksessa.
14§
Sukuseuran purkautuessa sen varat käytetään seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
Sukuseuran arkisto luovutetaan maakunta-arkistolle tai valtionarkistolle.
15§
Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä
Raassina Sukuseura Ry 2012 | Rekisteriseloste